Πολιτική Ποιότητας

Η πολιτική ποιότητας της ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ αποτελείται από την αξία διάθεσης υπηρεσιών και προϊόντων υψηλών προδιαγραφών, ανταποκρινόμενη πλήρως στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών της και συμμορφούμενη με τις τρέχουσες διεθνείς και εθνικές νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις του κλάδου της.

Η εταιρεία, εφαρμόζοντας συγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης, εντοπίζει και εξετάζει τα προβλήματα ποιότητας σε όλες τις διεργασίες της και, με τη βοήθεια του ανθρώπινου δυναμικού της, μελετά και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη ή την επίλυσή τους.

Η πολιτική ποιότητας της εταιρείας μας πιστοποιείται από τις αρχές του 2000 με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 και με το σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 45001:2018. Η συμμόρφωσή της δε με τις Ευρωπαϊκές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας πιστοποιείται από τις αρχές του 2008 με τη σήμανση CE σε όλα τα προϊόντα της. Ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο αντιπροσωπειών και υποκαταστημάτων, ανεπτυγμένο σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση τεχνο-οικονομικών μελετών, τοποθετεί τα προϊόντα μας, και παρέχει υπηρεσίες after-sale service, αναπτύσσοντας έτσι μία σχέση φιλίας και εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.

Ξεκινήστε την πληκτρολόγηση
greeting_dialog_display: show greeting_dialog_delay: '5'