Privacy Policy

Ι. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Οι παρόντες όροι διέπουν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτικής Απορρήτου (εφεξής η «Πολιτική Δεδομένων» ή «ΠΠΠΔ») που διέπουν την χρήση και πλοήγηση στο Δικτυακό Τόπο https://thermoplastiki.gr (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος») της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΕ», που εδρεύει στην Καβάλα Ελλάδα (ΑΦΜ: 099478893 / Δ.Ο.Υ Καβάλας, αρ. ΓΕΜΗ 20544630000) (εφεξής η «Εταιρεία»). Σκοπός των παρόντων όρων είναι η περιγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μας χορηγείτε και η ενημέρωσή σας για την πολιτική της Εταιρείας αναφορικά με την επεξεργασία και την προστασία τους. H διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους παρόντες όρους και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και του ενωσιακού νομοθετικού πλαισίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, συγκεκριμένα το Ν. 2472/1997 και το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής ΕΕ 2016/679) καθώς και κάθε παράγωγο δίκαιο/γνωμοδοτήσεις/αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και κάθε σχετική κλαδική νομοθεσία.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, καταλαμβάνει και τους παρόντες όρους. H παρούσα Πολιτική Δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης του Δικτυακού Τόπου και ενιαίο με αυτούς σύνολο. Δυνάμεθα κατά καιρούς να τροποποιούμε την Πολιτική αυτή, είτε εν όλο είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει, αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στο Δικτυακό Τόπο. Με τη συνέχιση χρήσης του Δικτυακού Τόπου και των υπηρεσιών του, αφού έχουν γίνει τροποποιήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω, θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις ανεπιφύλακτα. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, όπως δύναται να τροποποιείται, πρέπει να παύσετε την χρήση του Δικτυακού τόπου.

Η ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχουν για εμάς προτεραιότητα. Γι’ αυτό αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να χειριζόμαστε υπεύθυνα και με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα. Ο παρών Δικτυακός Τόπος περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι τρίτων διέπονται από την αντίστοιχη ξεχωριστή πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του καθενός που τους εγκαθιστά. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία για τους όρους προστασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων, τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

ΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ως Προσωπικά Δεδομένα νοείται κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων, ήτοι κάθε φυσικού προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί.

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ
Συλλέγουμε τα κατωτέρω προσωπικά δεδομένα που εσείς μας γνωστοποιείτε και ειδικότερα:
Α) Δεδομένα ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ημερομηνία γεννήσεως, επαγγελματική ιδιότητα, φύλο.
Β) Δεδομένα επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου, σχόλια, αιτήματα κλπ.
Γ) Δεδομένα σύνδεσης, γεωγραφικής θέσης και περιήγησης στο Διαδίκτυο (εάν για παράδειγμα επικοινωνείτε μαζί μας από το κινητό σας).
Δ) Οικονομικές πληροφορίες και πληροφορίες συναλλαγών (για παράδειγμα πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες κ.λπ.) και εμπορικές πληροφορίες (για παράδειγμα, αν έχετε εγγραφεί στο ενημερωτικό μας δελτίο).
Ε) πληροφορίες για τις προτιμήσεις σας.

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για:
Α) την εγγραφή σας στο Ενημερωτικό Δελτίο (Υπηρεσία Newsletter) για την αποστολή προς εσάς ενημερώσεων και πληροφοριών σχετικών με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας,
Β) την υποβολή των στοιχείων σας για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόθεσης να επικοινωνήσουμε μαζί σας,
Γ) την εκτέλεση παραγγελιών σας και συναλλαγών με εσάς,
Δ) την υποβολή παραπόνων, αιτημάτων κλπ. προς την Εταιρεία και την εν γένει επικοινωνία σας με την Εταιρεία.

3. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα, που παρέχετε και δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου, για τους παρακάτω σκοπούς:
Α) Για σκοπούς μάρκετινγκ και την αποστολή σε εσάς ενημερωτικών εξατομικευμένων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας μέσω διαφόρων έντυπων ή ηλεκτρονικών μέσων (όπως email, SMS, φυλλαδίων κλπ.). Σε περίπτωση αποδοχής της αποστολής διαφημιστικών μηνυμάτων και κάθε είδους ενημερωτικών δελτίων παρέχεται η δυνατότητα στον επισκέπτη/χρήστη ελεύθερης ανάκλησης της συγκατάθεσής του αυτής, αποστέλλοντας το αντίστοιχο αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  info@thermoplastiki.gr.
Β) Για τις ανάγκες άμεσης επικοινωνίας μαζί σας, κατόπιν δικού σας αιτήματος, είτε με σκοπό την ενημέρωσή σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας καθώς και την εκτέλεση παραγγελιών και την ολοκλήρωση των συναλλαγών της Εταιρείας με εσάς, είτε με σκοπό την ενδεχόμενη επαγγελματική συνεργασία μεταξύ μας. Στην περίπτωση αυτή συναινείτε ότι για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού τα προσωπικά δεδομένα σας δύναται να γνωστοποιούνται σε τρίτες, συνεργαζόμενες με την Εταιρεία επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή σας, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το αίτημά σας με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο.
Γ) Για να ανταποκριθούμε στα αιτήματα και τις αιτήσεις που υποβάλλετε μέσω των διαύλων της Εξυπηρέτησης Πελατών.
Δ) Για να εκτελέσουμε τις συναλλαγές που συνάπτετε με την Εταιρεία (όπως συμβάσεις αγοράς, παροχής υπηρεσιών κλπ.).
Ε) Για τυχόν στατιστικούς σκοπούς και την ανάλυση χρηστικότητας και ποιότητας για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας. Ειδικά για το σκοπό αυτό, σας ενημερώνουμε ότι θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα περιήγησής σας για σκοπούς ανάλυσης και στατιστικούς σκοπούς, δηλαδή για γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο οι χρήστες αλληλοεπιδρούν με το Δικτυακό Τόπο μας και έτσι να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις Α και Β, νομιμοποιούμαστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας λόγω της συγκατάθεσης που μας δίνετε για το σκοπό αυτό.

Στην ανωτέρω περίπτωση Γ, νομιμοποιούμαστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, επειδή η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι επωφελής για εσάς, στο μέτρο που μας επιτρέπει να σας βοηθήσουμε επαρκώς και να απαντήσουμε στα ερωτήματα και να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας. Ειδικότερα, όταν επικοινωνείτε μαζί μας για τη διαχείριση συμβάντων που σχετίζονται με παραγγελία ή συναλλαγή σας με την Εταιρεία, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης αγοράς, ενώ όταν το ερώτημά σας σχετίζεται με την άσκηση των δικαιωμάτων σας για τα οποία σας ενημερώνουμε παρακάτω ή με αξιώσεις σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, νομιμοποιούμαστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για τη συμμόρφωσή μας με νόμιμες υποχρεώσεις μας.

Στην ανωτέρω περίπτωση Δ, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, επειδή είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης.

Στην ανωτέρω περίπτωση Ε, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, επειδή η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι επίσης επωφελής για εσάς, δεδομένου ότι ο σκοπός της είναι να βελτιωθεί η εμπειρία των χρηστών και να προσφέρει υπηρεσία υψηλότερης ποιότητας.

4. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ
Δυνάμεθα να διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε αντιπροσώπους ή/και υπεργολάβους μας με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας με την Εταιρεία, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, ήτοι άλλη από το σκοπό της διαβίβασης σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Για παράδειγμα διατηρούμε το δικαίωμα όπως για τους ανωτέρω σκοπούς διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους – φυσικά ή νομικά πρόσωπα – που ενδέχεται να παρέχουν για λογαριασμό μας υπηρεσίες προώθησης και μάρκετινγκ τόσο της επιχείρησής μας όσο και των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας, ή σε τρίτους συνεργάτες μας οι οποίοι μας παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης. Σας ενημερώνουμε ότι οι ως άνω κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας και άρα ως τέτοιοι δεν προβαίνουν σε καμία επεξεργασία των δεδομένων σας πέραν των ανωτέρω σκοπών διαβίβασης.

Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι της Εταιρείας που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει ληφθεί.
Με σκοπό την αρτιότερη και αμεσότερη εξυπηρέτησή σας και ειδικά προκειμένου α) να ικανοποιηθεί το αίτημα και ενδιαφέρον που έχετε εκδηλώσει μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας του Δικτυακού Τόπου να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να σας εξυπηρετήσουμε και να σας ενημερώσουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και β) να εκτελεστεί μία συναλλαγή με εσάς, δυνάμεθα να διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε συνεργαζόμενες με την Εταιρεία επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή σας προκειμένου να εξυπηρετηθεί το αίτημά σας με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο και πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, ήτοι άλλη από το σκοπό της διαβίβασης σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι συνεργαζόμενοι με την Εταιρεία οφείλουν να ενεργούν μόνον κατ’ εντολή της και να έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό καθώς δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων.

H Εταιρεία δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού της τόπου σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

5. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Σε περίπτωση ύπαρξης συναλλακτικής σχέσης (όπως σύμβασης αγοράς, υπηρεσιών κλπ.), η Εταιρεία θα τηρεί και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή για όσο διάστημα διαρκεί η συμβατική μας σχέση. Σε περίπτωση που η συναλλακτική σχέση εκτελεστεί, διακοπεί ή λήξει με οποιονδήποτε τρόπο, θα τηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται μέχρι να επέλθει η παραγραφή των σχετικών αξιώσεων και σε κάθε περίπτωση για όσο χρόνο απαιτείται από την φορολογική νομοθεσία, το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους εγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η Εταιρεία θα τηρεί και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, που έχει συλλέξει κατά τα ανωτέρω, μέχρι πέντε (5) έτη. Επισημαίνεται ότι εάν εκκρεμεί μεταξύ μας δικαστική διένεξη πέραν των ως άνω χρόνων επεξεργασίας θα τηρούμε τα δεδομένα σας μέχρι την περαίωση της δικαστικής υπόθεσης με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

6. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ
Με τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής σας και χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας μας σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης του Δικτυακού Τόπου συναινείτε με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

7. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η μεταφορά των δεδομένων σας γίνεται με κρυπτογράφηση.
Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται:
σε server στην Γερμανία στους διακομιστές και στα τερματικά μας που βρίσκονται στα κεντρικά μας γραφεία στον Αμυγδαλεώνα

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα σύμφωνα με τους όρους και τις ειδικότερες προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679:

  • Δικαίωμα πρόσβασης στα σχετικά τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και αποτελούν αντικείμενο προστασίας από εμάς καθώς και σε πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία τους.
  • Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση ύπαρξης ανακριβών στοιχείων.
  • Δικαίωμα αντίρρησης ως προς στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν όταν υπάρχει έννομο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός σας για αντίρρηση στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας και επεξεργασία αυτών για σκοπούς εμπορικής προώθησης.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, δηλαδή να ζητήσετε την αναστολή αυτής, εφόσον αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων, υπάρχουν αντιρρήσεις ως προς την επεξεργασία ή έχετε εν γένει έννομο συμφέρον κατά τα προβλεπόμενα.
  • Δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή να λάβετε τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και έχουν ληφθεί με τη συγκατάθεσή σας, ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού επιθυμείτε.
  • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση κατόπιν σχετικού αιτήματός σας υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική κείμενη Ελληνική νομοθεσία για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679.
  • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης. Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να αλλάξετε το βαθμό συγκατάθεσης που έχετε παραχωρήσει χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.
  • Δικαίωμα ενημέρωσης για περιστατικά παραβίασης των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα(http://www.dpa.gr/).

Για τους παραπάνω σκοπούς τυχόν αιτήματά σας θα πρέπει να απευθύνονται εγγράφως προς την Εταιρεία στο info@thermoplastiki.gr ή στο fax αρ. 2510 391 087.

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας κάνοντας χρήση της ειδικής φόρμας επικοινωνίας η οποία παρέχεται στο παρακάτω σύνδεσμο επικοινωνία.

9. ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES
H παρούσα Πολιτική αποτελεί μέρος των Γενικών Όρων Χρήσης και αποτελεί μέρος της μεταξύ μας σύμβασης για την παροχή των Υπηρεσιών μας.

Ο Δικτυακός Τόπος χρησιμοποιεί cookies. Παρακάτω μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα cookies που χρησιμοποιούμε, το σκοπό που εξυπηρετούν καθώς και για τον τρόπο διαχείρισής τους.

1. Τι είναι τα cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή, μέσω του προγράμματος περιήγησης, όταν επισκέπτεσθε το διαδικτυακό μας τόπο. Τα cookies μας βοηθούν να συλλέξουμε πληροφορίες απαραίτητες για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του Δικτυακού Τόπου, τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των χρηστών καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσίασης και προβολής του διαδικτυακού μας τόπου σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Κανένα αρχείο cookie από αυτά που χρησιμοποιούνται στο Δικτυακό Τόπο δεν συλλέγει πληροφορίες που να σας ταυτοποιεί προσωπικά και δε λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας.

Τα στοιχεία που συλλέγουν τα cookies μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του δικτυακού τόπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεστε και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξετε μέσω του Δικτυακού Τόπου.

Περισσότερες πληροφορίες για τα cookies, το τρόπο διαχείρισης και διαγραφής τους, μπορείτε να βρείτε στο www.aboutcookies.org

2. Είδη cookies
Στο διαδικτυακό μας τόπο, χρησιμοποιούνται οι εξής κατηγορίες cookies:

Παροδικά και επίμονα
Τα «παροδικά» cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική συσκευή κατά τη διάρκεια επίσκεψής σας στο διαδικτυακό μας τόπο και διαγράφονται με την έξοδό σας από αυτόν. Τα «επίμονα» cookies παραμένουν στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι να διαγραφούν από εσάς.

Cookies Τρίτων (3rd Party Cookies)
Ενδεικτικώς αναφέρουμε την Google Analytics. Στην περίπτωση που μέσω του διαδικτυακού μας τόπου εισέρχεστε σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων ή συνδέεστε με φορείς κοινωνικής δικτύωσης (twitter, facebook, youtube), θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι τρίτοι αυτοί διαδικτυακοί τόποι ή φορείς, ενδεχομένως να εγκαθιστούν cookies αμέσως μόλις πατήσετε το σχετικό σύνδεσμο. Τα cookies αυτά βρίσκονται εκτός του πεδίου ελέγχου μας και διέπονται από την πολιτική cookies του κάθε τρίτου που τα εγκαθιστά. Πρέπει να διαβάσετε τις αντίστοιχες πολιτικές των ιστοτόπων τους, ώστε να δείτε πώς ακριβώς θα πρέπει να τα διαχειριστείτε.

3. Τρόπος διαχείρισης και διαγραφής των Cookies
Τα μενού των περισσοτέρων προγραμμάτων περιήγησης παρέχουν επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των Cookies. Οι επιλογές αυτές ποικίλλουν αναλόγως του προγράμματος περιήγησης. Αναλόγως των επιλογών που σας δίνει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να επιτρέπετε την εγκατάσταση Cookies, να απενεργοποιείτε/διαγράφετε τα ήδη υπάρχοντα ή να ειδοποιείστε κάθε φορά που λαμβάνετε cookies. Οδηγίες για τη διαχείριση και διαγραφή των Cookies βρίσκονται συνήθως εντός του μενού “Help”, “Tools” ή “Edit” του προγράμματος περιήγησης. Επίσης, μπορείτε να βρείτε πιο λεπτομερή καθοδήγηση στο www.youronlinechoices.com/gr όπου επεξηγείται αναλυτικά ο τρόπος ελέγχου και διαγραφής των αρχείων cookies στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας, ότι, σε περίπτωση που απορρίψετε ή απενεργοποιήσετε τα cookies του Δικτυακού Τόπου, η λειτουργικότητα των ιστοσελίδων ενδέχεται εν μέρει να χαθεί. Επίσης, απενεργοποιώντας ένα cookie ή μια κατηγορία cookies, δεν διαγράφεται το cookie από το πρόγραμμα περιήγησης. Μια τέτοια κίνηση θα πρέπει να γίνει από εσάς, αλλάζοντας τις εσωτερικές λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

4. Αλλαγές στη χρήση των Cookies από εμάς
Η παρούσα Πολιτική ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 5/7/2023.

Δυνάμεθα κατά καιρούς να τροποποιούμε την Πολιτική αυτή, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το Δικτυακό Τόπο και τις υπηρεσίες του αφού έχουν γίνει τροποποιήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, όπως δύναται να τροποποιείται, είτε στο σύνολο είτε εν μέρει, πρέπει να παύσετε την χρήση του Δικτυακού Τόπου.
Κάθε αλλαγή της παρούσας Πολιτικής θα αναρτάται αμέσως εδώ.

10. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Εάν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την παρούσα Πολιτική, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@thermoplastiki.gr ή στο τηλέφωνο 2510391706.

Start Typing
greeting_dialog_display: show greeting_dialog_delay: '5'