Εξοικονόμηση κατ’ οίκον – 2018

“Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” 2018

Έχουν ξεκινήσει ήδη οι διεργασίες για την έναρξη υποβολής αιτήσεων του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” και αυτό σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ξεκινήσουν μία εντατική προετοιμασία για να συγκεντρώσουν όλο το απαιτούμενο υλικό και να προετοιμαστούν κατάλληλα για την υποβολή της αίτησής τους. Ας δούμε όμως τί είναι το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον”, τί αλλαγές περιλαμβάνει και ποιά διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος για να συμπεριληφθεί στις κατηγορίες των επιδοτήσεων.

Αλλά ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Για ποιόν λόγο δημιουργήθηκε το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον”. Στην Ελλάδα, η συντριπτική πλειοψηφία των κτηρίων είναι απολύτως ανοχύρωτη απέναντι στις ενεργειακές απώλειες. Τί πραγματικά σημαίνει όμως αυτό; Η συντριπτική πλειοψηφία των παλαιότερων κτηρίων εντάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία Η (με κορυφαία την Α), γεγονός που σημαίνει ότι οι παλιές (και όχι μόνο) κατασκευές δεν παρέχουν καθόλου, ή έστω παρά μόνο ελάχιστη, κάλυψη απέναντι στις ενεργειακές απώλειες. Ακόμη όμως και στις νεότερες κατασκευές, μόνο 1 στις 100 πληροί έστω και τις ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις. Και τούτο έχει δύο βασικές συνέπειες:

-Οικονομικό κόστος για τους ενοίκους των κτηρίων

-Περιβαλλοντικό κόστος, λόγω των ενεργειακών απαιτήσεων

Ο Στόχος του Προγράμματος

Στόχος του Προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων μέσα από ένα πλήθος δράσεων, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται η αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα σύγχρονων ενεργειακών προδιαγραφών, η εξωτερική θερμομόνωση των κτηρίων, η θερμομόνωση της ταράτσας, η εγκατάσταση συστημάτων σκίασης, καθώς και η αντικατάσταση των συστημάτων θέρμανσης και εκείνων της παροχής ζεστού νερού.

Το τελικό ζητούμενο του Προγράμματος είναι η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του κτηρίου, η συμμόρφωση με τα ανώτερα ευρωπαϊκά δεδομένα, καθώς και η αναστροφή όλων των αρνητικών συνεπειών που απορρέουν από την τρέχουσα κατάσταση του τομέα των ενεργειακών απαιτήσεων των κτηρίων.

Οι δικαιούχοι συμμετοχής

Για τον λόγο αυτόν το Πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε κατοικίες φυσικών προσώπων, και με τον όρο “κατοικίες” να αναφέρεται τόσο σε μονοκατοικίες, όσο και σε πολυκατοικίες, αλλά και σε μεμονωμένα διαμερίσματα. Σε καμμία περίπτωση όμως αυτό δεν συμπεριλαμβάνει χώρους – ιδιοκτησίες του εκάστοτε κτηρίου, που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία.

Δικαίωμα για να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα, τα οποία πληρούν δύο βασικές προϋποθέσεις:

α. Κατέχουν την κυριότητα (πλήρη ή υψηλή) ή την επικαρπία σε συγκεκριμένο ακίνητο.

β. Ο προϋπολογισμός των δαπανών για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου δεν ξεπερνά τα 250 Ευρώ/m2, και το σύνολό του δεν υπερβαίνει τα 25.000 Ευρώ.

Ποιες είναι οι Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας;

Γενικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Κατοικίας

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της πλέον πρόσφατης (πριν την υποβολή της αίτησης) εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1), του προσώπου που τη χρησιμοποιεί.
  • Υφίσταται νόμιμα. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης της κατοικίας δε διαθέτει οικοδομική άδεια ή αυτή δεν ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση της κατοικίας, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι η εν λόγω κατοικία υφίσταται νόμιμα.
  • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26η Νοεμβρίου 2017 ( καθώς 27.11.2017 είναι η ημερομηνία ενεργοποίησης του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης βάσει του ΚΕνΑΚ που έχει εγκριθεί με την απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017, ΦΕΚ Β’ 2367/12.07.2017) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
  • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Ειδικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας για Πολυκατοικίες

Στο πλαίσιο του Προγράμματος και δεδομένου ότι:

α. το ενδιαφέρον από ενεργειακής πλευράς εστιάζεται στην λειτουργική συμπεριφορά του κτηρίου ως ενιαίο σύνολο ανά χρήση

και

β. σε πολλές κατηγορίες κτηρίων για το επιτρεπτό της υλοποίησης παρεμβάσεων έχει εφαρμογή ο αστικός κώδικας και ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ ιδιωτών,

για να χαρακτηρισθεί μία πολυκατοικία επιλέξιμη κατοικία θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα:

  • Μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης, υποβάλλεται σχετική αίτηση από εκπρόσωπο του συνόλου των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων με στοιχεία σχετικά με την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του τμήματος του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία, καθώς και επιμέρους αιτήσεις από καθέναν από τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα.
  • Υποβάλλεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, το οποίο αφορά συνολικά στο τμήμα του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.
  • Πραγματοποιούνται κοινόχρηστες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης.
  • Οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που δεν εντάσσονται, ή δε θέλουν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, συμμετέχουν στην υλοποίηση των παρεμβάσεων που έχουν δηλωθεί στην Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Πολυκατοικίας με ίδια κεφάλαια.

Για να έχουμε μία ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τα όρια τον δαπανών. Μπορούμε να δούμε στο σημείο αυτό έναν πίνακα με τις κατηγορίες των κουφωμάτων και της θερμομόνωσης:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (€/m2)
1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Συντελεστής Θερμοδιαπερατότητας U [W/(m2.K)]

Ι ΙΙ
2 ≤ U ˂ 3,2 U < 2,0
Πλαίσιο αλουμινίου με υαλοπίνακα – Παράθυρο 370 440
Πλαίσιο αλουμινίου με υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα 300 350
Πλαίσιο PVC με υαλοπίνακα – Παράθυρο 250 270
Πλαίσιο PVC με υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα 180 240
Εξωτερικό προστατευτικό φύλλο (σύστημα Κουτί–Ρολό, ή Εξώφυλλο)* *** 140
Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης** *** 25
2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Θερμική Αντίσταση R[(m2.K)/W]

0,9 ˂ R ≤ 1,8 R > 1,8
Εξωτερική θερμομόνωση δώματος 44 48
Θερμομόνωση κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη 17 25
Θερμομόνωση κελύφους, εξωτ. Τοιχοποιίας, δαπέδου επί πιλοτής ή μη θερμαινόμενου χώρου με επικάλυψη με συνθετικό επίχρισμα 45 55
Θερμομόνωση κελύφους, εξωτ. Τοιχοποιίας, δαπέδου επί πιλοτής ή μη θερμαινόμενου χώρου με επικάλυψη με ελαφρά πετάσματα 29 35

* Συμπληρωματικές επεμβάσεις (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασμό με αντικατάσταση κουφώματος).

** Συμπληρωματικές επεμβάσεις (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασμό με αντικατάσταση κουφώματος ή παρεμβάσεις θερμομόνωσης της κατηγορίας 2).

*** Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως συντελεστή θερμοπερατότητας U. Για την καταχώρηση στον πίνακα παρεμβάσεων επιλέγεται στο Πληροφοριακό Σύστημα κατηγορία U Ι.

Η Θερμοπλαστική συγκέντρωσε για εσάς 6 βασικά βήματα προετοιμασίας, πριν προχωρήσετε στην υποβολή της αίτησής σας. Καθώς όλη η αρχική διαδικασία της υποβολής πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, χωρίς τον φυσικό έλεγχο στην κατάθεση, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι πως όλες οι προαπαιτούμενες κινήσεις έχουν γίνει σωστά:

Βήμα 1ο Εξασφάλιση κωδικών πρόσβασης στην εφαρμογή TAXISnet

Βήμα 2ο Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων νομιμοποίησης / τακτοποίησης ακινήτου, αν υπάρχουν

Βήμα 3ο Τακτοποίηση φορολογικών εκκρεμοτήτων

Βήμα 4ο Συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών

Βήμα 5ο Εξασφάλιση συναίνεσης σε περίπτωση συγκυριότητας, αίτησης για ιδιοκτησία τρίτου, ή συνόλου οικοδομής

Βήμα 6ο Επιλογή Συμβούλου Έργου (προαιρετικά)

Μία από τις σημαντικότερες διαφοροποιήσεις, σε σχέση με την προηγούμενη εκδοχή του προγράμματος, και πέρα από την αύξηση του τελικού προϋπολογισμού δαπανών από τα 15.000 στα 25.000 Ευρώ, είναι και η διεύρυνση της οικονομικής κλίμακας. Έτσι έχουμε τα ακόλουθα δεδομένα:

Κατηγορία Ατομικό

«Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης»

Οικογενειακό

«Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης»

Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης Αύξηση Επιχορήγησης ανά εξαρτώμενο τέκνο Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης
1 Έως 10.000 Έως 20.000 60% 5% 70%
2 > 10.000 έως 15.000 > 20.000 έως 25.000 50% 5% 70%
3 > 15.000 έως 20.000 > 25.000 έως 30.000 40% 5% 70%
4 > 20.000 έως 25.000 > 30.000 έως 35.000 35% 5% 70%
5 > 25.000 έως 30.000 > 35.000 έως 40.000 30% 5% 50%
6 > 30.000 έως 35.000 > 40.000 έως 45.000 25% 5% 50%
7 > 35.000 έως 40.000 > 45.000 έως 50.000 0% 0% 0%

Αφού τώρα γνωρίζουμε και τα προαπαιτούμενα, αλλά και τις οικονομικές βαθμίδες επιδότησης και χορήγησης, ας δούμε τα δεδομένα της διαδικασίας υποβολής αίτησης:

Με εναρκτήρια ημερομηνία την 28η Φεβρουαρίου 2018, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να εισέρχεται στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος, στη διεύθυνση: https://exoikonomisi.ypen.gr, να συμπληρώνει την αίτησή του και να επισυνάπτει ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια και όχι μετά την 31η Δεκεμβρίου 2021, ενώ πέρα από ορισμένες, πλην ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης.

Δείτε αναλυτικά όλα τα δεδομένα του Προγράμματος, την απαιτούμενη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κατεβάζοντας δωρεάν τον αναλυτικό Οδηγό Προετοιμασίας της «Θερμοπλαστική ΑΒΕΕ».

1200 900 Θερμοπλαστική | Βιομηχανία Κατασκευής Συνθετικών Κουφωμάτων (uPVC) και Κουφωμάτων Αλουμινίου
Κοινοποίηση
Ξεκινήστε την πληκτρολόγηση
greeting_dialog_display: show greeting_dialog_delay: '5'