Μόνωση κτιρίων: Ναι στη συμβατότητα, όχι στους συμβιβασμούς!

Η μόνωση των κτηρίων είτε εσωτερικά, είτε εξωτερικά, έχει γίνει πλέον προαπαιτούμενο για κάθε νέο κτίσμα αλλά και για υφιστάμενες κατασκευές. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους όπου στην Ευρωπαϊκή αγορά, υπάρχουν πολλές εταιρείες που παράγουν υλικά για θερμομονώσεις, στεγανοποιήσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτιρίων.

Αυτό που θεωρείται υποχρεωτικό για τα θερμομονωτικά υλικά, ανεξάρτητα της χρήσης, είναι η πιστοποίησή τους (CE, ETA κτλ.) τόσο όσον αφορά στην ποιότητά τους όσο και στον τρόπο παραγωγής τους.

Τρία είναι τα δημοφιλέστερα θερμομονωτικά υλικά που κυκλοφορούν στην αγορά:

EPS: Expanded Polystyrene – Διογκωμένη Πολυστερίνη ΕΛΟΤ EN 13163

XPS: Extruded Polystyrene – Εξηλασμένη Πολυστερίνη ΕΛΟΤ ΕΝ 13164

MW: Mineral Wool – Πετροβάμβακας ΕΛΟΤ ΕΝ 13162

Στην Ευρώπη, η Διογκωμένη Πολυστερίνη χρησιμοποιείται σε ποσοστό άνω του 85% για εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας. Αποτελεί ένα από τα πιο ασφαλή, αποτελεσματικά, εύχρηστα και οικονομικά αποδοτικά θερμομονωτικά υλικά στην αγορά, για τη συγκεκριμένη χρήση, τόσο κατά την κατασκευή των κτιρίων, όσο και για τις ανακαινίσεις.

Πριν την εφαρμογή των μονωτικών υλικών εξετάζονται διάφορες κατασκευαστικές και τεχνικές παράμετροι όπως:

  • τα απαιτούμενα θερμικά χαρακτηριστικά με τη σχετική πιστοποίηση
  • η επιθυμητή διάσταση (π.χ. πάχος υλικού)
  • η θέση της επιφάνειας που πρόκειται να προστατευτεί (π.χ. ζώνη στεγάνωσης)
  • η θέση της μονωτικής στρώσης στο δομικό στοιχείο (εσωτερικά ή εξωτερικά)
  • η συναρμογή και η θερμική σχέση με άλλα δομικά στοιχεία (ιδιαίτερα για την αποφυγή θερμογεφυρών).

Για να γίνει λοιπόν σωστή επιλογή, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:

Θερμοφυσικά Χαρακτηριστικά

Η σημαντικότερη ιδιότητα αφορά στη θερμική αγωγιμότητα του υλικού (λ). Όσο χαμηλότερος είναι ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας, τόσο αποτελεσματικότερη η θερμομόνωση.

Μηχανικές Ιδιότητες

Οι σημαντικότερες είναι η Αντοχή στη Θλίψη, με δείκτη τη Θλιπτική Τάση σ10 (kPa), η Αντοχή στην Κάμψη, με δείκτη την Καμπτική Αντοχή σb (kPa), και η Ενδεικτική Πυκνότητα ρ (kg/m3 ).

Θερμοδυναμική Συμπεριφορά

Με αυτόν τον όρο εννοούμε κυρίως την αντίσταση διαπερατότητας υδρατμών (μ) και την αντίδραση στη φωτιά.

Οικονομικά Στοιχεία

Με λίγα λόγια, τη σχέση απόδοσης – τιμής.

Αφού γίνει η επιλογή του θερμομονωτικού υλικού, πρέπει να γίνει έλεγχος της συμβατότητάς του με τα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης και τις Δηλώσεις Επίδοσης που φέρει. Τα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης είναι συστήματα τα οποία ενσωματώνονται με διαρκή τρόπο στα δομικά έργα. Για το λόγο αυτό, πρέπει να διαθέτουν Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση (ΕΤΑ).

Η ΕΤΑ εκδίδεται σύμφωνα με την οδηγία ETAG004 που αφορά τα ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems) και υποχρεώνει τον παραγωγό να δηλώσει συμμόρφωση των παραγωγικών του διαδικασιών με τα standards που θέτει η οδηγία, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του τελικού προϊόντος που τοποθετείται στο κτίριο. Τα Συστήματα Βεβαίωσης της Συμμόρφωσης είναι οι κατηγορίες αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας και της απόδοσης βάση της οδηγίας αυτής. Εδώ, πρέπει να τονιστεί ότι μόνο τα θερμομονωτικά προϊόντα που υπάγονται στο Σύστημα 1 είναι κατάλληλα για να ενσωματώνονται στα αντίστοιχα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS).

Στη Θερμοπλαστική παράγουμε μόνο προϊόντα Υψηλής Πιστοποίησης (Σύστημα 1), συμβατά δηλαδή με τα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS) και χωρίς κανένα συμβιβασμό στην ποιότητα. Σκοπός είναι να ανταποκρίνονται στις υψηλότερες απαιτήσεις κάθε μηχανικού, εργολάβου και αρχιτέκτονα, αλλά – κυρίως – του ιδιοκτήτη.

Όλα τα προϊόντα μας, Εξηλασμένη Πολυστερίνη novablok, Διογκωμένη Πολυστερίνη feliblok και Διογκωμένη Γραφιτούχα Πολυστερίνη feliblok plus, ακολουθούν το Σύστημα 1 καθώς υπόκεινται στους αυστηρότερους ελέγχους και αξιολογήσεις. Στο site μας μπορείτε να δείτε όλες τις Πιστοποιήσεις.

novablok: Δείτε Εδώ

feliblok & feliblok plus: Δείτε Εδώ

Επιπλέον, για κάθε προϊόν, υπάρχει αναρτημένη η αντίστοιχη Δήλωση Επιδόσεων, όπου αναγράφονται τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του.

Δείτε αναλυτικά όλες τις Δηλώσεις Επιδόσεων των Θερμομονωτικών μας Προϊόντων εδώ.

Τέλος, ως κατασκευαστές, τοποθετούμε τη σήμανση CE στα προϊόντα μας. Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι οι επιδόσεις του κάθε προϊόντος που διαθέτουμε στην αγορά είναι οι ίδιες με αυτές που δηλώνουμε και ότι έχουν αποκτηθεί με την εφαρμογή των ορθών ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών.

Έχουμε πάθος με την ποιότητα των θερμομονωτικών υλικών, με αποδείξεις!

887 345 Θερμοπλαστική | Βιομηχανία Κατασκευής Συνθετικών Κουφωμάτων (uPVC) και Κουφωμάτων Αλουμινίου
Κοινοποίηση
Ξεκινήστε την πληκτρολόγηση
greeting_dialog_display: show greeting_dialog_delay: '5'