Πιστοποίηση Θερμομονωτικών Προϊόντων – Σύστημα 1. Τί πρέπει να γνωρίζετε;

Κανονισμός & Πιστοποίηση Θερμομονωτικών Προϊόντων – Σύστημα 1. Πόσο σημαντικά είναι;

Σύμφωνα με τους κανόνες των κρατών μελών, οι δομικές κατασκευές πρέπει να σχεδιάζονται και να εκτελούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των κτιρίων και άλλων δομικών κατασκευών, η διάρκεια ζωής των έργων, η εξοικονόμηση ενέργειας, η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και η υγεία, ατόμων και οικόσιτων ζώων.

Γι’ αυτό τα θερμομονωτικά υλικά για να διατεθούν στην αγορά οφείλουν να ελέγχονται και να πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού Δομικών Προϊόντων 305/2011/ΕΕ. Συγκεκριμένα, ο κανονισμός θεσπίζει όρους για τη διάθεση στην αγορά δομικών προϊόντων με την κατάρτιση εναρμονισμένων κανόνων σχετικά με την έκφραση της επίδοσης των προϊόντων σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους και σχετικά με τη χρήση της Σήμανσης CE στα εν λόγω προϊόντα.

Θερμομονωτικά Προϊόντα & Πρότυπα στην Ελληνική Αγορά

Στη χώρα μας, τα δημοφιλέστερα θερμομονωτικά υλικά είναι η Διογκωμένη Πολυστερίνη (EPS) και η Εξηλασμένη Πολυστερίνη (XPS).

Η Διογκωμένη Πολυστερίνη (λευκή και γραφιτούχα) αξιολογείται σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13163:2013, ενώ η Εξηλασμένη Πολυστερίνη σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13164:2013.

Τα εναρμονισμένα πρότυπα καθορίζουν τις μεθόδους και τα κριτήρια για την αξιολόγηση της απόδοσης των προϊόντων σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους. Επίσης περιλαμβάνουν τεχνικές λεπτομέρειες απαραίτητες για την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης.

Ως συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης ή διαφορετικά συστήματα AVCP νοούνται τα πέντε συστήματα που αναφέρονται στο Παράρτημα V του Κανονισμού 305/2011/ΕΕ, όπως φαίνεται παρακάτω:

Το Σύστημα 1

Οι απαιτήσεις για την Πιστοποίηση του Συστήματος 1 αφορούν τόσο τον κατασκευαστή, όσο και τον κοινοποιημένο οργανισμό.

Τα καθήκοντα του κατασκευαστή είναι:

  • Έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο – ΕΠΕ
  • Περαιτέρω δοκιμές των δειγμάτων που λαμβάνονται στο εργοστάσιο σύμφωνα με το προδιαγεγραμμένο πρόγραμμα δοκιμών

Τα καθήκοντα του ανεξάρτητου κοινοποιημένου φορέα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι:

  • Ο προσδιορισμός του τύπου του προϊόντος βάσει της δοκιμής τύπου (συμπεριλαμβανομένης της δειγματοληψίας), του υπολογισμού τύπου, των πινακοποιημένων τιμών ή της περιγραφικής τεκμηρίωσης των προϊόντων
  • Αρχική επιθεώρηση της μονάδας παραγωγής και του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο
  • Τη συνεχή εποπτεία, εξέταση και αξιολόγηση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο

Τι ισχύει για τα ETICS (Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης)

Τα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης, καθώς πρόκειται για συστήματα τα οποία ενσωματώνονται με διαρκή τρόπο στα δομικά έργα, πρέπει να διαθέτουν Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση (ΕΤΑ).

Στην προκειμένη περίπτωση η ΕΤΑ εκδίδεται σύμφωνα με την οδηγία ETAG004 που αφορά τα ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems) και υποχρεώνει μετά τον έλεγχο του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης από το αρμόδιο εργαστήριο, τον παραγωγό να δηλώσει την συμμόρφωση των παραγωγικών του διαδικασιών με βάση τα προβλεπόμενα στην ETA, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του τελικού προϊόντος που τοποθετείται στο κτίριο.

Υπάγονται στο Σύστημα 1 βάση της ETAG 004, μια από τις αυστηρότερες κατηγορίες συστημάτων αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης.

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι μόνο τα θερμομονωτικά προϊόντα που υπάγονται στο Σύστημα 1 είναι κατάλληλα για να ενσωματώνονται σε Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS).

Πιστοποιημένα Θερμομονωτικά Προϊόντα & ETICS από τη Θερμοπλαστική

Η ασφάλεια τόσο των χρηστών των κτιρίων όσο και του κοινωνικού συνόλου είναι η πρώτη προτεραιότητα που οδηγεί την εταιρεία ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ στον συνεχή έλεγχο των θερμομονωτικών της προϊόντων.

Όλα τα προϊόντα μας, Εξηλασμένη Πολυστερίνη novablok, Διογκωμένη Πολυστερίνη feliblok και Διογκωμένη Γραφιτούχα Πολυστερίνη feliblok plus, ακολουθούν το Σύστημα 1 καθώς υπόκεινται στους αυστηρότερους ελέγχους και αξιολογήσεις.

Έχοντας ως στόχο να παρέχουμε Πιστοποιημένη Ποιότητα σε κάθε προϊόν παραγωγής της ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, παραθέτουμε στον επίσημο ιστότοπό μας της Πιστοποιήσεις που υποδεικνύουν τη συμμόρφωση των προϊόντων μας με τα συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης.

novablok: Δείτε Εδώ

feliblok & feliblok plus: Δείτε Εδώ

Για κάθε προϊόν, υπάρχει αναρτημένη η αντίστοιχη Δήλωση Επιδόσεων, όπου αναγράφονται τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του.

Δείτε αναλυτικά όλες τις Δηλώσεις Επιδόσεων των Θερμομονωτικών μας Προϊόντων.

Επιπλέον, ως κατασκευαστές τοποθετούμε τη σήμανση CE στα προϊόντα μας. Αυτό σημαίνει ότι διασφαλίζουμε ότι οι επιδόσεις του κάθε προϊόντος που διαθέτουμε στην αγορά είναι οι ίδιες με αυτές που δηλώνουμε και ότι έχουν αποκτηθεί με την εφαρμογή των ορθών ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών.

Θερμοπλαστική_καθορίζοντας_την_ποιότητα.

Πηγές Δεδομένων
http://www.sate.gr/nea/SIMANSICE.pdf
http://www.nationalspot.eu/wp-content/uploads/2018/02/5-kanonismos-ee-568-2014.pdf

840 560 Θερμοπλαστική | Βιομηχανία Κατασκευής Συνθετικών Κουφωμάτων (uPVC) και Κουφωμάτων Αλουμινίου
Κοινοποίηση
Ξεκινήστε την πληκτρολόγηση
greeting_dialog_display: show greeting_dialog_delay: '5'